Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi

2006-2010 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri" eylemi çerçevesinde TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında oluşturulan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen kabul testlerinin ardından Bakanlığımızca teslim alınmıştır.

Yapılan protokoller ile sağlanan işbirliği kapsamında 24 kamu kurumu ile entegre olan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, yoksul ve muhtaç kişilerin başvurularının alınması, hane dosyalarının oluşturulması, kişisel verilerinin ve sosyo-ekonomik bilgileri ile servet unsurlarının merkezi veri tabanlarından sorgulanması, hanenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin mahallinde yapılan sosyal incelemeye ilişkin raporların tutulması, muhtaçlık kararının verilmesi, yardım ödemlerine ilişkin banka talimatlarının verilmesi ve gerçekleştirilen tüm yardımlara yönelik otomatik muhasebeleştirme eylemlerinin tamamının elektronik ortamda yürütüldüğü bir bilgi (bilişim) sistemidir.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine ilişkin ayrıntılı bilgilerin aldığı dokümanlar Türkçe ve İngilizce olmak üzere aşağıda sunulmuştur.