Daire Başkanlıkları

Aile Yardımları Daire Başkanlığı

GÖREVLER

a) Vakıflarca yürütülen süreklilik arz etmeyen aile yardımlarının usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Muhtaç ailelerin gıda ve giyim gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik olarak vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

c) Muhtaç hanelerde yaşayan öğrencilere eğitim ve öğrenim imkânı sağlanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

ç) Yakacak yardımları ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

d) Her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan muhtaç yabancılara yapılacak sosyal yardımların usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

e) Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle muhtaç duruma düşen kişilerin gıda, giyim, ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

f) Dairenin görev alanına ilişkin vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve Fon Kurulunun onayına sunmak.

g) Fon Kurulu kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildirmek.

ğ) Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

h) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Aile Yardımları Daire Başkanlığı Birimleri

1.    Yakacak ve Gıda Yardımları Birimi

2.    Eğitim Yardımları Birimi

3.    Özel Amaçlı Yardımlar Birimi

Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı

GÖREVLER

a) Yoksullukla mücadeleye ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma, incelemeler yapmak ve üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve araştırma kurumları (TÜBİTAK vb.) ile araştırma ve geliştirme projeleri geliştirmek ve yürütmek.

b) Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

c) Genel Müdürlüğün çalışmalarını Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygunluk açısından takip etmek, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yürütmek.

ç) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek.

d) Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak ve stratejik yönetim süreci uygulamalarını Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve sunmak.

e) Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ve Veri Tabanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, revizyon çalışmalarını koordine etmek.

f) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmalarını Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde koordine etmek ve yürütmek.

g) Sosyal yardım faaliyetlerinin etkinlik analizleri ile fayda-maliyet analizlerini yaparak sonuçlarını ilgili paydaşlar ile paylaşmak.

ğ) Genel Müdürlüğün ve vakıfların ihtiyaç duyduğu bilişim uygulamalarını Bakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde geliştirmek veya hazırlatmak, vakıfların bilişim uygulamalarını kesintisiz şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla gerekli sistem ve güvenlik işlemlerini yürütmek.

h) Vakıfların, bilişim uygulamalarını etkin ve verimli şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik iletişim kanalları oluşturmak ve teknik destek sağlamak.

ı) Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

i) Ülkemizde yürütülen sosyal yardımlara ilişkin istatistiki veriler toplamak, analiz etmek ve TÜİK, Kalkınma Bakanlığı gibi kurumlar ile paylaşarak yayımlamak.

j) Genel Müdürlük ve vakıfların yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri hakkında tanıtım programları hazırlamak.

k) Sosyal yardım faaliyetlerinin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve basımı yapacak birime intikal ettirmek.

l) Sosyal politika ve sosyal yardım konulu bilimsel nitelikli yayımlar ile etkinlikler yapmak ve yapılan yayınlar ile etkinlikleri takip etmek.

m) Sosyal yardım mevzuatını geliştirmek, eksikliklerini gidermek, mevzuat çalışmalarını takip etmek, talep edilmesi durumunda görüş oluşturmak.

n) Yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük adına gerekli koordinasyonu sağlamak.

o) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı Birimleri

1.    Araştırma ve Strateji Birimi

2.    Performans ve İstatistik Birimi

3.    Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi

4.    Mevzuat Takip Birimi

5.    Tanıtım Birimi

Barınma Yardımları Daire Başkanlığı

GÖREVLER
 

a) Muhtaç ailelerin barınma gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yardımların usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
 

b) Vakıflardan gelen öğrenci yurdu proje taleplerini değerlendirmek, buna ilişkin iş ve işlemleri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde yürütmek.

c) Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle muhtaç duruma düşen kişilerin hasar gören evlerinin yapımı, onarımı ve tefrişatına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

ç) Sosyal konut projesi ile ilgili iş ve işlemleri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde yürütmek, projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Dairenin görev alanına ilişkin vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve Fon Kurulunun onayına sunmak.
 
e) Fon Kurulu kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildirmek.
 
f) Daire başkanlığı tarafından uygulanan program ve projelerin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

g) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.
 

Barınma Yardımları Daire Başkanlığı Birimleri
 

1.    Barınma Yardımları Birimi
2.    Sosyal Konut Birimi
3.    Öğrenci Yurdu Birimi
4.    İzleme Birimi

Engelli ve Yaşlı Yardımları Daire Başkanlığı

GÖREVLER
 

a) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki yardımlara ilişkin mevzuat altyapısını oluşturmak ve geliştirmek.

b) 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardımların uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak, ödeme ve otomasyon işlemlerini yapmak.

c) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi kapsamında evde bakıma destek sağlamak için verilen sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Dairenin görev alanına ilişkin yargı kararlarını yerine getirmek veya vakıflar vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlamak.

d) Yargı mercilerince veya muhakemat müdürlüklerince talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmek.

e) Engelli ve yaşlı yardımlarına ilişkin doğrudan veya kurumlar aracılığıyla dolaylı şekilde vatandaşlardan gelen talepleri, ilgili vakıflara yönlendirmek ve bu taleplerin takibini yapmak.

f) Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

g) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.
 

Engelli ve Yaşlı Yardımları Daire Başkanlığı Birimleri
 

1.    Ödeme, Otomasyon ve İstatistik Birimi
2.    Mevzuat ve Görüş Birimi
3.    Bilgilendirme ve Koordinasyon Birimi

İstihdam Daire Başkanlığı

GÖREVLER


a) Çalışabilir durumdaki işsiz sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek, bunları uygulamak ve konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

b) İstihdam ve sosyal yardım arasındaki bağlantının etkinleştirilmesi için gerekli iş ve işlemleri başta İŞKUR olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürüterek sosyal yardımların istihdamı teşvik edecek şekilde kurgulanmasının sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

c) Sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik istihdam teşvikini artıracak ulusal ve uluslararası hibe programlarını izlemek ve imkân olduğu takdirde vakıflar aracılığıyla uygulamak.

ç) Daire başkanlığı tarafından uygulanan program ve projelerin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek.

d) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.
 

İstihdam Daire Başkanlığı Birimleri
 

1.    Araştırma Birimi
2.    Program Yürütme Birimi
3.    Raporlama Birimi
4.   Yaygınlaştırma Birimi

Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı
GÖREVLER
a)  Fon kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde yönetilmesini, zamanında transferini veya tahsisini sağlamak ve Fon gelirlerini takip ve tahsil etmek.
b)  Tazminat karakteri taşıyan ödemelere ilişkin olarak genel bütçeden tahsis edilen kaynakların tahsis ve transferini sağlamak.
c)  Fon kaynaklarının Fon Kurulu kararlarına uygun şekilde dağıtımını yapmak.
ç)  Fon ile ilgili parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, muhafaza etmek ve Fona yapılan bağışların kabul ve takibini yapmak.
d)  Fon muhasebesini sosyal yardım faaliyetlerini esas alarak il, ilçe ve bölge bazlı tutup, raporlamak.
e)  Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun,  saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları düzenlemek.
f)  Tek düzen muhasebe standartları kapsamında vakıf muhasebesinin hesap planı ile vakıf kayıt usul ve esaslarını belirlemek.
g)  Vakıflara gönderilen kaynağın ilgili dairelerin talepleri doğrultusunda takibini yapmak, kullanılmayan kaynağın fona iadesini sağlamak.
ğ)  Vakıf kaynağının harcama ve değerlendirme usulünü belirlemek.
h)  Gerekli bilgi, belge ve raporları yetkili mercilere belirlenen sürelerde düzenli olarak vermek.
ı)   Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.
 
Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı Birimleri:
 
1.    Fon Muhasebesi Kayıt ve Kontrol Birimi
2.    Vakıf Muhasebesi ve Mevzuatı Danışma Birimi
3.    Banka Hesapları Takip ve Raporlama Birimi
4.    Ödeme Talimatları Birimi

Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı Evrak ve Yazılar

Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı

GÖREVLER

a) Vakıflar tarafından geliştirilen gelir getirici ve sosyal amaçlı projelerin (vakıf modernizasyonu, barınma ve yurt projeleri hariç) norm, standart ve destek esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Vakıflarca geliştirilen gelir getirici ve sosyal amaçlı projeleri değerlendirerek Fon Kurulunun onayına sunmak.

c) Gelir getirici ve sosyal amaçlı projelerle ilgili konularda vakıfları bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) Sosyal yardımların hedef kitlesinde yer alan kişiler için ilgili kamu kurumları ile işbirliği içinde gelir getirici projeler ile sosyal amaçlı projeler hazırlamak ve bu projeleri vakıflar aracılığıyla uygulamak.

d) Kaynak aktarım talimatlarını Fon Kurulu kararlarına uygun olarak düzenlemek.

e) Daire başkanlığı tarafından uygulanan program ve projelerin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

f) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı Birimleri

1.    Proje Geliştirme Birimi

2.    Proje Değerlendirme Birimi

3.    Proje İzleme Birimi

Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı

GÖREVLER

a) Asgari gelir desteği ve hak temelli sosyal yardımlar konusunda çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek ve uygulamak.

b) GSS gelir testi iş ve işlemleri ve düzenli sosyal yardımlar ile ilgili olarak mevzuat çalışmaları yapmak, objektif kriterler geliştirmek, bu konuda gerekli koordinasyonu gerçekleştirmek ve bu görevleri ilgili mevzuat ve Fon Kurulu kararları doğrultusunda vakıflar ile işbirliği içerisinde yürütmek.

c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında primi devlet tarafından karşılanacak kişilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) GSS kapsamında yapılacak olan gelir testine yönelik iş ve işlemleri vakıflar ile işbirliği içinde yürütmek.

d) Gerekli devir işlemlerini müteakip 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması Hakkında Kanun ile Fona verilen görevler kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek.

e) SGK mevzuatı çerçevesinde muhtaç ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yönetmek.

f) Fon Kurulunca uygun görülmesi halinde Vakıfların ödeme gücünü aşan ve sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan sağlık giderlerine ilişkin standartları belirlemek ve vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve Fon Kurulunun onayına sunmak.

g) Fon Kurulu kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildirmek.

ğ) Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının ve GSS gelir testi işlemlerinin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

h) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı Birimleri

1. Sağlık Yardımları Birimi

2. Şartlı Yardımlar Birimi

3. Düzenli Yardımlar Birimi

4. Mevzuat Birimi

5. Ödeme ve İstatistik Birimi

Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı

GÖREVLER

a) Vakıfların personel norm kadroları ile vakıf personelinin çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütmek.

b) Fon Kurulu ilke kararları doğrultusunda vakıf personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Vakıf personelinin eğitimine yönelik programlar hazırlamak.

ç) Vakıf mütevelli heyetinde yer alan üyelerin seçilme ve üyeliklerinin sona ermesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Vakıf mütevelli heyetinin toplantı, karar, çalışma ile karar defteri usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Vakıf denetim raporlarının takibini yapmak ve denetim raporları doğrultusunda gerekli düzeltici işlemleri yürütmek.

f) Genel Müdürlüğe iletilen vakfa ilişkin ihbarların değerlendirme ve inceleme işlemlerini yaparak soruşturma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

g) Vakıf senetlerine ilişkin görüş yazılarını incelemek ve senetlerde uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak.

ğ) Diğer dairelerin görev alanına giren yatırım talepleri hariç olmak üzere, vakıfların yatırım planlarına (menkul, gayrimenkul ve demirbaş) ve hizmet mekânlarının iyileştirilmesine (vakıf modernizasyonuna) yönelik kaynak taleplerini değerlendirmek ve Fon Kurulunun onayına sunmak.

h) Fon Kurulu kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildirmek.

ı)  Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşüne ihtiyaç duyulmayan hallerde vakıfların hukuki görüş taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

i) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

j) Diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularda vakıfların görüş talep yazılarına cevap vermek.

Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı Birimleri

1.    Vakıf İnsan Kaynakları Birimi

2.    Vakıf Destek Hizmetleri Birimi

3.    Hukuk ve Denetim Hizmetleri Birimi

Uluslararası ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Daire Başkanlığı

GÖREVLER

a) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin sosyal yardım kuruluşları ile sosyal yardım ve dayanışma alanındaki ilişkilerini ve işbirliğini Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte geliştirmek ve bu çalışmaları koordine etmek.

b) Yoksullukla mücadeleye yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan STK’ların envanterini çıkarmak, çalışmalarını izlemek, incelemek.

ç) Sosyal yardım ve yoksulluk konulu uluslararası gelişmeleri ve yayınları takip ederek bu konularda birimleri bilgilendirmek.

d) Yoksullukla mücadelenin yaygınlaştırılması ve toplumda dayanışma bilincinin artırılması amacıyla yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ulusal ve uluslararası STK’lar ile işbirliği yaparak yarışma, çalıştay, sempozyum, konferans vb. bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlara iştirak etmek.

e) Vakıfların, derneklerin ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Uluslararası ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Daire Başkanlığı Birimleri

1.    Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Birimi 

2.    Dış İlişkiler Birimi

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

GÖREVLER

a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile eğitim planlaması konusunda Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.

b) Genel Müdürlük personelinin yurtdışı görevlendirmeleri hariç olmak üzere her türlü görevlendirme olurlarını almak, buna ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

c) Genel Müdürlük personelinin izin, atama, nakil, sicil, kadro, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yürütmek.

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe birimine verilen bütçe, kesin hesap, raporlama ve benzeri görevleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yerine getirmek.

d) 5018 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, yapım,  kiralama, kiraya verme,  bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri idari ve mali hizmetleri yürütmek.

e) Genel Müdürlüğün evrak yönetimini ve dokümantasyonunu Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde sağlamak.

f) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek.

g) Genel Müdürlük birimlerinde bulunan bilişim alt yapısının (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi vb) teknik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemleri, teknik personel aracılığıyla Bakanlık Bilgi İşlem ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları ile eşgüdüm içinde yürütmek.

ğ) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğe gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet ve dilekçeler ile bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, cevaplandırmak ve bu kapsamda Genel Müdürlük içinde koordinasyonu sağlamak ve bu çerçevedeki raporları hazırlamak.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Birimleri

1.    İnsan Kaynakları Birimi

2.    Destek Hizmetleri Birimi

3.    Bütçe Birimi

4.    Evrak ve Dokümantasyon Birimi

5.    Bilgi Edinme Birimi