Kırkıncı Sosyal Yardım Programımız Başlatıldı

8 Ocak 2018Paylaş
a-A+

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda ülkemizde her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ile yürütülen sosyal yardım programlarına bir yenisini daha ekledi.

Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza yönelik yeni sosyal yardım programı bugün itibarıyla başlatıldı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik ve bulaşıcı hastalıklar birey ve toplumda fiziksel sağlığa ilişkin kayıpların yanı sıra ekonomik ve psikososyal kayıplara da neden olmaktadır. Bazı durumlarda sadece tıbbi tedavi yetersiz kalabilmekte hastaların tedaviye uyumu için sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmeleri gerekmektedir.

Bu gerçekten hareketle planlanan ve birçok özelliği ile Dünya çapında bir ilk olma özelliği taşıyan programın ilk aşamasında tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)  ile mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza düzenli nakdi destek sağlanacak.

Program İlk Aşamada Tüberküloz ve SSPE Hastalarını Kapsayacak

Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık Bakanlıklarının işbirliğinde başlatılacak programın ilk aşamasında Tüberküloz ve SSPE hastaları fayda sahibi olabilecek. Programın ilerleyen aşamalarında ise nadir ve diğer riskli hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımız kapsam içine alınacak.

Böylelikle insanı temele alan bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdüren Bakanlığımız, artık sağlayacağı maddi destekle ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ve tedavi süreçlerini evlerinde devam ettiren vatandaşlarımızın ve bu hastaların ailelerinin zorlu mücadelelerinde yanlarında olacak.

Dünyada her yıl 9 milyon insan tüberküloz hastalığına yakalanmakta, 1 milyon 700 bin insan bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra Dünya genelinde ilaca dirençli tüberküloz yaygınlaşmaktadır.
Ülkemiz ise son 15 yılda işbaşına gelen hükümetlerin tam desteği ile yürütülen başarılı tüberküloz kontrol programı ile son yıllarda bu hastalık ile mücadele alanında önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Türkiye’de tüberküloz hastalığı artık eliminasyon fazına yaklaşmış olup tüberküloz görülme sıklığı açısından Avrupa Bölgesinde bölge ortalamalarının altına düşmüştür. Sağlık Bakanlığının başarılı çalışmaları ile Avrupa bölgesinde “tahmini tüberküloz insidansı” ortalaması (tüberküloz görülme sıklığı) yüz binde 36 iken ülkemizde bu ortalama yüz binde 15’ler seviyesine gerilemiştir.

Tüberküloz hastaları nakdi destek verilmediği takdirde tedavilerini devam ettirmekte güçlük çekmekte ve hastalığın bulaşıcı niteliği nedeniyle toplum sağlığı açısından riskler oluşabilmektedir.

Söz konusu nakdi yardım ile tüberküloz hastası vatandaşlarımızın Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanması hedeflenmektedir.

SSPE hastaları ise teşhis aşamasından itibaren hayatlarını yatağa bağımlı olarak idame ettirebilmekte ve evlerinde sürekli olarak tıbbi cihaz kullanmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığınca kayıtları düzenli ve güncel bir şekilde tutulan bu hastaların evde sağlık bakımları ise ailelere ek mali yük getirebilmektedir.

Bu çerçevede Tüberküloz ve SSPE hastalarının fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra yaşadıkları mali kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla aylık 1.085.-TL ödeme yapılacak.

Bunun yanı sıra tüberküloz hastalarına 1.085.-TL tutarındaki ödemeye ilaveten tıbbi öz bakımlarını gideremedikleri, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği ilgili sağlık birimince tespit edildiği takdirde, ek olarak aylık 600.-TL ödeme gerçekleştirilecek.

Kimler Hak Sahibi Olabilir?

Yaklaşık 4300 Türk Vatandaşı hastanın faydalanmasının öngörüldüğü programa başvurmak isteyen kişilerin hanede kişi başına düşen aylık gelirlerinin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden (2018 Ocak – Aralık dönemi için 967.- TL) az olması şartı bulunuyor.

Bunun yanı sıra SSPE hastası vatandaşlarımızın 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte” belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunması yeterlidir. Bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olan vatandaşlarımızın müracaatları ise kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/vasileri aracığıyla alınacaktır. Başvurular SYD Vakıfları Mütevelli Heyetlerince (MH) değerlendirilerek karara bağlanacak.

Yardım Süreleri ve Ödeme

Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilecek.
Bu çerçevede Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;

Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame, İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 ay idame, Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame, Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame,         

şeklinde belirlendi.

SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın MH tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın tedavisi sürdüğü müddetçe devam edecek. Ödemeler Bakanlığımız tarafından PTT aracılığı ile hak sahiplerine sağlanacak Sosyal Yardım Kartı aracılığı ile yapılacak.
Hak sahipleri herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekebilecek ayrıca Sosyal Yardım Kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilecek.
Bununla birlikte coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumları gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen hak sahibi vatandaşlarımız Bakanlığımızca uygulanan Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında ödemelerini alabilecek.

Haberin Fotoğrafları